Мїлікті жария ету туралы шаєын аќпарат

Мїлікті жария ету туралы шаєын аќпарат
«Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, оралмандарєа жјне Ќазаќстан Республикасында тўруєа ыќтиярхаты бар адамдарєа олардыѕ мїлікті жария етуіне байланысты раќымшылыќ жасау туралы» Заѕєа Мемлекет басшысымен 2014 жылєы 30 маусымда ќол ќойылєаны бізге мјлім, ол 2014 жылєы 1 ќыркїйектен ќолданысќа енгізіледі.
Осылайша, мїлікті жария ету мерзімі 2014 жылєы 1 ќыркїйекте басталып, 2016 жылєы 30 ќарашада аяќталады.
Сонымен бірге, мїлікті (аќшадан басќа) жария етуге ўсыну їшін ќўжаттарды беру мерзімі 2014 жылєы 1 ќыркїйекте басталып, 2016 жылєы 30 ќарашада аяќталады.
Бірінші кезекте, мїлікті жария ету дегеніміз табыстарды жасыру маќсатында заѕды экономикалыќ айналымнан шыєарылєан жјне (немесе) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ресімделмеген не тиісті емес тўлєаєа ресімделген мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттіѕ тану рјсімі екендігін атап ґту ќажет. Сонымен бірге, жария етілген капитал тїрінде экономикаєа ќосымша ќаражатты тарту оныѕ басты маќсаты болып табылады. Науќан бар мїлікті жария етуге жјне заѕды айналымєа енгізуге мїмкіндік береді.
Осы науќанєа ќатысуєа заѕмен белгіленген тјртіпте мїлкін жария ететін Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныѕ, оралмандардыѕ жјне Ќазаќстан Республикасында тўруєа ыќтиярхаты бар адамдардыѕ ќўќыєы бар.
Сондай-аќ, Жария ету туралы Заѕмен жария етуге жататын мїлікпен ќатар, жария етуге жатпайтын да мїліктіѕ барынша толыќ тїсінігі белгіленген.
Атап айтќанда, алдаєы тўрєан мїлікті жария ету науќаны Ќазаќстан Республикасы аумаєынан тыс жердегі мїлікті жария етуге мїмкіндік беретініне назар аудару ќажет деп санаймыз.
Сонымен бірге, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ заѕнамасына сјйкес жылжымайтын мїлік болып айќындалатын мїлікке ўќсас мїлік Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінен тыс жерлерде тўрєан жылжымайтын мїлік болып танылатындыєын атап ґткен жґн.