2020 жылданбастапшартты-жинақтаушызейнетақыжүйесіненгізу туралы

2020 жылданбастапшартты-жинақтаушызейнетақыжүйесіненгізу туралы
БЖЗҚ жинақтаушызейнетақыжүйесіндегіжаңаенгізілімдер туралы жиікеліптүсетінсұрақтарғабайланыстыкелесітүсініктемебереді.
«ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңнамалықактілерінезейнетақыменқамсыздандырумәселелерібойынша өзгерістер мен толықтыруларенгізу туралы» ҚазақстанРеспубликасының 2015 жылдың 2 тамызындақабылданған № 342-V ЗаңынасәйкесзейнетақыменқамсыздандырудеңгейінарттырумақсатындаҚазақстанда 2020 жылдың 1 қаңтарынанбастапалдыңғықатарлыхалықаралықтәжірибеніескереотырып, зейнетақыжүйесіноданәріжаңғыртуғабағытталғанқосымшашартты-жинақтаушықұрамдауыштыенгізукөзделіпотыр.
Шартты-жинақтаушызейнетақыжүйесіжұмысберушілердің ай сайынғыкірісінің 5 пайызымөлшерінде БЖЗҚ-дағықызметкерлердіңшарттызейнетақышоттарынааударылатынжұмысберушініңміндеттізейнетақыжарналары (ЖБМЗЖ) есебіненқалыптастырылатынболады.
Зейнетақыжасынажеткеназаматтар, сондай-ақ, жиынтығындакемінде 60 күнтізбелік ай жұмысберушілердіңміндеттізейнетақыжарналарыаударылған I және II топ мүгедектігібарлар (мүгедектігімерзімсізбелгіленгенжағдайда) жаңақұрамдауыштанзейнетақытөлеуқұқығынаиеболады. Бұлреттешартты-жинақтаушықұрамдауыштантөленетінзейнетақытөлемініңеңжоғарымөлшеріреспубликалық бюджет туралы заңдатиістіқаржыжылынабелгіленгенеңтөменгікүнкөрісдеңгейініңекіеселенгенмөлшеріненаспауытиіс.
Шартты-жинақтаушызейнетақыжүйесішеңберіндегізейнетақытөлемдеріазаматтарғаөмірбойытөленетінімаңыздыартықшылықболыптабылады.
Шартты-жинақтаушызейнетақыжүйесішеңберіндезейнетақыжарналарыжұмысберушініңқаражатыесебіненжүргізілетіндіктен, оларғақызметкерлердіңменшікқұқығыжәнемұрагерлікқұқығықолданылмайды. Қайтысболғандардың, ҚазақстанРеспубликасынантысжерлергетұрақтытұруғакеткенжәнеөмірбойытөлемүшінжеткіліктіліксомасынанасатынзейнетақыжинақтары бар адамдардыңшарттызейнетақышоттарындағықаражат, шартты-жинақтаушызейнетақыжүйесініңқалғанқатысушыларыарасындақайтабөлінетінболады. Осылайшашартты-жинақтаушызейнетақыжүйесіжинақтаушығанаемес, таратужүйесінің де элементтерінбіріктіреді.
Нәтижесінде, шарттызейнетақыжинақтарынажұмысберушініңбелгілібірқызметкердіңпайдасынажасағанзейнетақыжарналарығанаемес, соныменқатаржүйеденмерзіміненбұрыншыққанбасқақатысушылардыңшарттызейнетақышоттарынанқайтабөлінгенсомалар, сондай-ақ, шамадантысжинақтары бар қатысушылардыңшоттарықосылады. Қаражаттықайтабөлусәйкесжастағытоптарарасындатеңдейжүзегеасырылады (жастоптарытуғанжылыбойыншақалыптасады).
Осылайшашарттызейнетақыжүйесіәлеуметтікқұрамдасбөліккеие, себебі, кірісіжоғарыазаматтардыңпайдасынатиесіліжинақтартабысы аз азаматтардыңпайдасынаішінарақайтабөлінеді.