Жария ету – јлемдік экономикадаєы жаѕалыќ емес

Жария ету – јлемдік экономикадаєы жаѕалыќ емес
2014 жылєы 11 сјуірдегі Ўлттыќ инвесторлар кеѕесініѕ отырысында Мемлекет Басшысымен берілген тапсырмаєа сјйкес, Ќаржы министрлігі Ўлттыќ банкі жјне басќа да мїдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, «Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, оралмандарєа жјне Ќазаќстан Республикасында тўруєа ыќтиярхаты бар адамдарєа олардыѕ мїлікті жария етуіне байланысты раќымшылыќ жасау туралы» Заѕ жобасы јзірленіп, 2014 жылєы 30 маусымда Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті ќол ќойды жјне Заѕ 2014 жылєы 1 ќыркїйектен ќолданысќа енгізіледі.
Жария ету ґздігінен јлемдік тјжірибеде жаѕалыќ емес.
Еуропаныѕ бірќатар елдері, АЌШ-тыѕ кґптеген штаттары осындай шараны бірнеше рет ґткізген, себебі капиталды кґлеѕкеден шыєару бїкіл јлем бойынша барынша ґзекті мјселе болып табылады. Аныќтама їшін: Їндістанда – 5 рет, Португалияда – 4 рет, Франция, Австрия, Ирландияда – 2 реттен, АЌШ-та (40 штат) - 62 рет, Италияда – бірнеше рет.
Жария етуді ґткізу тјжірибесі Ќазаќстанда да бар. Ол бізде екі рет ґткізілді.
2001 жылы аќшаны жария ету ґткізілді, оныѕ барысында заѕды айналымєа 480 млн-нан астам АЌШ доллары ќайтып келді.
2006-2007 жылдары аќшадан басќа жылжымалы жјне жылжымайтын мїлік те жария етілді. Аќшалай тїрде шарадан тїскен нјтиже 845 млрд. теѕгені, немесе 7 млрд. АЌШ долларын ќўрады, яєни сол жылєы ЖІҐ 8,3%. Жария ету їшін салынєан алым сондай-аќ екінші шараныѕ ерекшелігі болды. Бюджетке 60 млрд. теѕге кґлемінде ќаражат тїсті.
Мемлекет Басшысы атап ґткендей, инвестиция жјне сауда теѕгерімініѕ тґмендеуімен сипатталатын јлемдік экономикада жалєасудаєы тўраќсыздыќ пен оныѕ Ќазаќстан экономикасына ыќпал ету їрдістерін ескере отырып, экономикаєа ќосымша ресурстар тартудыѕ ґткір ќажеттілігі туындауда.
Сондыќтан отандыќ экономиканыѕ ішкі ресурстарын кґлеѕкеден шыєару аталєан маќсатќа ќол жеткізудіѕ наќты ќўралы болып табылады.